// publikacija...

Aktualijos

Spaudos rūmų savininkų prašymas ginti viešąjį interesą

LR Teisėjų Tarybos Pirmininkui,

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Pirmininkui

gerb.p. Gintarui Kryževičiui

LR Teisingumo Ministrui gerb. p. Remigijui Šimašiui

SPAUDOS RŪMŲ ŽINIASKLAIDOS, LEIDYKLŲ

IR KITŲ PASTATO PATALPŲ SAVININKŲ

PRAŠYMAS

dėl viešojo intereso gynimo

2011 m. sausio 17 d. Vilnius

Vilniaus Spaudos rūmuose (Laisvės pr.60) yra įsikūrusios televizijos ir radijo stotys, laikraščių, žurnalų redakcijos ir leidyklos (“Žinių radijas”, “M-1”, “M-1 plius”, “Lietus”, “Radiocentras”, “Relax FM”, “Russkoje Radio Baltija”, “Kelyje”, “Znad Willi”, “Baltijos TV”, redakcijos „Pozicija“,“ Savaitės ekspresas“, „Savaitė“, leidyklos „Margi raštai“ , „Ūlos tėkmė“, „Amžius“, „Mūsų gairės“ ir kt.), taip pat “Vilniaus keistuolių teatras”.

1991 m. sausį Spaudos rūmus šturmuojant sovietiniams kariškiams, buvo siekiama sunaikinti nepriklausomos Lietuvos žiniasklaidą. Šių metų sausio 11 d. rūmuose atidengta memorialinė lenta tragiškiems 1991 –ųjų Sausio įvykiams atminti.

Po dvidešimties metų Spaudos rūmų teisėtiems savininkams vėl iškilo grėsmė – šįkart ne svetimos valstybės agresijos, o dėl nesąžiningų Lietuvos verslininkų veiklos.

Nesantaika prasidėjo privatizavus buvusį LKP CK leidyklos kompleksą su jam priskirtu 7,8 ha ploto žemės sklypu teritorijoje Laisvės pr.60, Vilnius. Nuo 1994 iki 2001 m. vykusio privatizavimo metu šiame komplekse esančio Spaudos rūmų aukštuminio pastato patalpų savininkais tapo laikraščių ir žurnalų redakcijos, o spaustuvės ir dalies aukštuminio pastato patalpų – AB“ Spauda“. Toks privatizavimas iš esmės buvo ydingas, nes visa aukštuminio pastato bendro naudojimo inžinerinė įranga atsidūrė vienintelio savininko AB „Spauda“ patalpose, o pastaroji, siekdama iš to pelnytis, įsteigė dukterinę įmonę UAB“ Speisuva“ (100 proc. akcijų valdo AB „Spauda“), kuri vertėsi ir dabar verčiasi paslaugų ir prekių teikimu pastatams, esantiems minėtame sklype. UAB „Speisuva“ pajamos patenka į AB „Spauda“, kaip patronuojančiai įmonei. 2005 metais AB „Spauda“ kontrolinį akcijų paketą įsigijo statybos bendrovė ABF „Viti“ (gen. direktorius K.Juzeliūnas), kuriai atiteko įmonės AB „Spauda, UAB „Speisuva“, o vėliau ir UAB „VL turto valdymas“ akcijos, bei šių bendrovių turtas.

Siekdami išvengti konfliktų dėl bendros dalinės nuosavybės valdymo, Spaudos rūmų aukštuminio pastato patalpų savininkai 2004-12-08 įsteigė Spaudos rūmų aukštuminio pastato savininkų bendriją „Spaudos rūmai“ (toliau – Bendrija). Nuo pat minėtų akcijų įsigijimo dienos ABF „Viti“ valdomos bendrovės ėmė trukdyti Bendrijai realizuoti savo teises ir pareigas: Siekdamos užvaldyti likusį Spaudos rūmų pastatą ir šioje teritorijoje esantį 7,8 ha žemės sklypą (ABF „Viti“ verčiasi statybos verslu), ABF „Viti“, veikdama per jos valdomas AB „Spauda“ ir UAB „Speisuva“ neleido kitiems aukštuminio pastato bendraturčiams naudotis pastatų priklausiniais, komunikacijomis, trikdė pastato funkcionavimą (ne kartą žiemos metu buvo neteisėtai nutraukę aukštuminio pastato šildymą, vandens tiekimą ir kt.). Įvairiomis dingstimis teikė teismuose ieškinius prieš Bendriją ir atskirus jos narius, siekiant, kad Bendrija negalėtų normaliai funkcionuoti (areštuojamos Bendrijos sąskaitos, uždraudžiama disponuoti Bendrijos nariams priklausančiais bendro naudojimo objektais ir kt.) ir kaip juridinis asmuo Bendrija būtų likviduota.

Vien nuo 2006 m. ABF „Viti“ valdomos bendrovės su Bendrija, jos nariais ar atskirais pastato bendraturčiais sukėlė teismuose daugiau nei 40 civilinių ginčų, kuriuose be pagrindo kvestionavo Bendrijos veiksmus įgyvendinant Bendrijai iškeltus uždavinius, bet kokią Bendrijos veiklą. Paminėtinos civilinės bylos: Nr.2-638-110/2006; Nr.2-4366-131/2006; Nr.3K-3-397/2006; Nr.2S-794-302/2006; Nr.2-469-656/2006; Nr.2-2168-623/2006; Nr.2-5218-131/2007; Nr.2-901-599/2007; Nr.2-468-110/200; Nr.2-322-171/2007; Nr.2-1680-728/2007; Nr.2-289-235/2008; Nr.2S-456-567/2008; Nr.2S-515-345/2008; Nr.3K-3-180/2008; Nr.2-952-619/2009; Nr.2-918-619/2009; Nr.2-4635-235/2009; Nr.2-637-566/2009; Nr.2-1604-235/2009; Nr.2-578-734/2009; Nr.2S-507-56/2009; Nr.2-1245-565/2009; Nr.2S-771-56/2009; Nr.3K-3-498/2009; Nr.2-676-534/2010; Nr.2-645-728/2010; Nr.2-515-728/2010; Nr.2-5222-501/2010; Nr.2S-1-516/2010; Nr.2-110-734/2010; Nr.2-1100-790/2010; Nr.2-10909-599/2010; Nr.2-15376-861/2010; Nr.2-2461-450/2010; Nr.2-8432-823/2010; Nr.2S-1237-275/2010; Nr.2A-163-516/2010.

Svarbu pažymėti, kad absoliučią daugumą šių civilinių ginčų teismai išsprendė Bendrijos naudai, nustačius, kad ABF „Viti“ valdomų bendrovių veiksmai yra nesąžiningi ir neteisėti. Pvz.:

 1. 2006 metais Vilniaus m. apylinkės prokuratūra iškėlė baudžiamąją bylą (Nr.18-1-2771-06) dėl UAB „Speisuva“ ir AB „Spauda“ neteisėtų veiksmų nutraukiant Spaudos rūmų pastatui šilumos energijos tiekimą.
 2. 2006-12-21 Vilniaus apygardos teismas sprendime civilinėje byloje Nr.2A49-1135/2006 nustatė, kad bendrovė UAB „Speisuva“[…] savo interesus ir poreikius iškelia aukščiau Bendrijos, atstovaujančios namo bendrasavininkių poreikius ir interesus dėl namo bendro naudojimo objektų priežiūros, naudojimo ir tvarkymo (LR CPK 95 str.) – sprendimas įsiteisėjęs.
 3. 2006-12-27 Vilniaus m. I apylinkės teismas sprendime (civilinė byla Nr.2-2734-464/2006) pagal UAB „Speisuva“ ieškinį Bendrijos narei UAB „Margi raštai“ dėl skolos išieškojimo nustatė, kad UAB „Speisuva“ […] neturėjo atitinkamo leidimo veikti savarankiškai ir administruoti kitų asmenų nekilnojamąjį turtą sprendimas įsiteisėjęs.
 4. 2006-09-25 Vilniaus m. I apylinkės teismas sprendime (civilinė byla Nr.2-638-110/2006) pagal Bendrijos ieškinį dėl UAB „Speisuva“ neteisėtų veiksmų uždraudė šiai bendrovei […] atlikti bet kokius veiksmus, kurie neleistų šilumos energijai patekti į Spaudos rūmų pastatą sprendimas įsiteisėjęs.
 5. 2007-11-22 Vilniaus apygardos teismas nutartyje civilinėje byloje Nr. 2A33-1063/07 pagal Bendrijos ieškinį dėl AB „Spauda“ neteisėtų veiksmų uždraudė šiai bendrovei ateityje atlikti bet kokius veiksmus, kurie neleistų šilumos energijai patekti į Spaudos rūmų pastatą nutartis įsiteisėjusi.
 6. 2008-05-11 Vilniaus apygardos teismas nutartyje civilinėje byloje Nr. 2A-493-516/2009 pagal UAB „Speisuva“ ieškinį Bendrijos narei UAB „M-1“ dėl skolos išieškojimo nustatė, kad UAB „Speisuva“ teikiamas į aukštuminį pastatą […] elektros energijos pardavimas neatitiko teisės aktų reikalavimų – nutartis įsiteisėjusi.
 7. 2009-12-07 Vilniaus m. I apylinkės teismas sprendime civilinėje byloje Nr. 2-578-734-2009 pagal Bendrijos ieškinį UAB „VL turto valdymas“ dėl skolos išieškojimo nustatė, kad ši bendrovė […]visiškai nemokėdama už gautas paslaugas, daro žalą bendrijai – sprendimas įsiteisėjęs.
 8. 2010-02-03 Vilniaus apylinkės teismas sprendime civilinėje byloje Nr. 2-676-534-2010 pagal Bendrijos ieškinį AB „Spauda“ dėl skolos išieškojimo nustatė, kad ši bendrovė […] siekia sutaupyti kitų bendraturčių sąskaita, be teisinio pagrindo pažeisdama kitų asmenų teises ir įstatymų saugomus interesus, darydama žalą kitiems bendraturčiams sprendimas įsiteisėjęs.
 9. 2010-04-22 Vilniaus apygardos teismas sprendime civilinėje byloje Nr.2A-692-467/2010 pagal UAB „Speisuva“ ieškinį bendrijos narei UAB „Baltijos TV“ dėl skolos išieškojimo nustatė, kad UAB „Speisuva[…]nebūdama patalpų bendraturtė,[…] negalėjo ir tartis su kitais patalpų savininkais dėl patalpų eksploatavimo ir mokesčių už tai apmokėjimo tvarkos CK 4.83 straipsnio 3 dalies ir 4.84 straipsnio prasme ( t.y. neturėjo teisės netgi sudaryti sutarties su UAB „Baltijos TV“ dėl patalpų priežiūros) – sprendimas įsiteisėjęs.

10. 2010-09-27 Vilniaus apygardos teismas nutartyje civilinėje byloje Nr. 2A-813-623/2010 pagal Bendrijos ieškinį dėl skolos išieškojimo iš UAB „VL turto valdymas“ nustatė, kad ši bendrovė […]apskritai vengia pareigos atsiskaityti su ieškovu (Bendrija) – nutartis įsiteisėjusi.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išnagrinėjo penkias civilines bylas, susijusias su ABF Viti“ ir jos valdomų AB „Spauda“, UAB „Speisuva“ konfliktais su Bendrija arba jos nariais. Pvz.:

1 2005-11-16 LAT išnagrinėjo AB „Molesta“ kasacinį skundą dėl bylos sustabdymo, kur buvo sprendžiama dėl nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutarties pripažinimo galiojančia su UAB „Molesta“ (civilinė byla Nr. Nr. 3K-3-577/2005) – kasacinis skundas patenkintas.

2 2006-06-14 LAT išnagrinėjo AB „Spauda“ kasacinį skundą dėl žemės sklypo teritorijoje Laisvės pr.60, Vilnius ir dėl taikos sutarties patvirtinimo šiame ginče– Civilinė byla grąžinta nagrinėti iš naujo į pirmą instanciją.

3 2006-09-20 LAT išnagrinėjo AB „Spauda“ kasacinį skundą dėl nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutarties pripažinimo galiojančia su UAB „Molesta“ (civilinė byla Nr. 3K-3-501/2006) – AB „Spauda“ kasacinis skundas atmestas.

4 2008-03-18 LAT išnagrinėjo AB „Spauda“ kasacinį skundą dėl žemės sklypo teritorijoje Laisvės pr.60, Vilnius, kurį neteisėtai buvo užvaldžiusi AB „Spauda“ (civilinė byla Nr. 3K-3-180/2008)

AB „Spauda“ kasacinis skundas atmestas.

5 2009-11-09 LAT išnagrinėjo UAB „Speisuva“ kasacinį skundą dėl skolos išieškojimo iš Bendrijos narės UAB „M-1“ (civilinė byla Nr. 3K-3-498/2009) – UAB „Speisuva“ kasacinis skundas atmestas.

2011 metais Lietuvos Aukščiausiajam Teismui jau yra pateiktas naujas ABF „Viti“ valdomos UAB „VL turto valdymas“ kasacinis skundas dėl pirmos ir antros instancijos teismų priteistos Bendrijos naudai skolos iš šios bendrovės. Atkreiptinas dėmesys, kad nuo 2006 m. ABF „Viti“ nėra sumokėję Bendrijai ar jos nariams teismų priteistų sumų (sprendimai neįvykdyti). Tačiau visą laiką, kol vyksta teismų procesai, ABF „Viti“ valdomos bendrovės nemoka jokių mokesčių, susijusių su joms priklausančių patalpų aukštuminiame pastate išlaikymu.

Dėl daugybės ABF „Viti“ įmonių sukeltų civilinių ginčų su Spaudos rūmų pastato bendraturčiais susiformavo tam tikra teismų praktika, kurią, teisės specialistams apibendrinus, ketinama išleisti kaip atskirą mokomąją priemonę. Vis dėlto kyla pagrįstas klausimas, kodėl teismams nustačius, kad AB „Spauda“, UAB „Speisuva, UAB „VL turto valdymas“ įmonės elgiasi nesąžiningai, savo veiksmais daro žalą kitiems bendraturčiams, nevykdo teismų sprendimų ir demonstruoja nepagarbą LR įstatymams bei teisei, teismai vengia šias įmones sudrausminti, netaiko joms LR CPK numatytų poveikio priemonių (7; 72; 95 str. bei kt.). Bylose teismų padarytos išvados akivaizdžiai rodo, kad ABF „Viti“ valdomos bendrovės tyčia ir sistemiškai daugiau kaip ketverius metus piktnaudžiauja teise.

Mūsų įsitikinimu, daugelis konfliktų Spaudos rūmuose su ABF „Viti“ valdomomis bendrovėmis kyla dėl to, kad teismai deramai negina viešojo (visuomenės) intereso, o apsiriboja formaliu konkretaus ieškinio nagrinėjimu, vengdami plačiau apibendrinti šių bendrovių visuomenei daromą žalą. Juk nepateisinamai užsitęsus bylų nagrinėjimui pirmos ir antros instancijos teismuose, ABF „Viti“ valdomos bendrovės susikuria teisinę situacija, kai gali bylos nagrinėjimo laikotarpiu nemokėti Bendrijos renkamų mokesčių už sunaudotą elektros energiją, vandenį, eksploatavimo išlaidas, kai tuo pačiu metu Bendrija (jos nariai) privalo tokius mokesčius mokėti. Dirbtinai sukuriama teisinė situacija, kai ABF „Viti“ valdomų bendrovių skolas turi laikinai padengti Bendrijos nariai, kol skolas bus galima prisiteisti iš skolininkų, tačiau ir jas prisiteisus, skolos paprasčiausiai nesumokamos. Teismai daugumoje atvejų netaiko LR CPK 7 str. numatytų taisyklių dėl proceso koncentracijos ir ekonomiškumo, leisdami ABF „Viti“ valdomoms bendrovėms vilkinti bylų išnagrinėjimą.

Akivaizdu, kad ABF „Viti“ valdomų bendrovių piktnaudžiavimas teise nebūtų įmanomas, jeigu šių bendrovių savininkai negalėtų pasikliauti teismų pasyvumu ginant viešąjį (visuomenės) interesą ir netgi tam tikru jų palaikymu vengiant pripažinti viešojo intereso pažeidimus. Teismų pasyvumas skatina minėtas bendroves piktnaudžiauti teise, tikintis, kad jų veiksmai nebus teismų įvertinti platesniame teisės kontekste, nes tokio vertinimo teismai tiesiog vengia. Būtent dėl to, kad teismai vengia ginti viešąjį (visuomenės) interesą, kad vangiai nagrinėjamos tokio pobūdžio bylos, visuomenėje didėja nepasitikėjimas valstybe ir jos teisėtvarka.

Pvz., Ar Spaudos rūmų patalpų savininkai galėjo kliautis teisingumu, jei teismai nuo 2005 iki 2007 metų nagrinėjo Bendrijos ginčą su ABF „Viti“ bendrovėmis dėl pastarųjų trukdymo šildyti pastatą (dvejus metus teismai sprendė, teisėtai ar neteisėtai Spaudos rūmų darbuotojai šalo savo darbo vietose, kai UAB „Speisuva“ su AB „Spauda“ darbuotojais žiemos metu keletą kartų tiesiog mechaniškai užsuko šio pastato šildymo vamzdžius. Tik po dvejų metų bylinėjimosi (2007-11-22) teismas pripažino, kad šios bendrovės vis dėlto piktnaudžiavo teise ir uždraudė joms ateityje tokius veiksmus daryti.

Galimai paskatintos teismų pasyvumo nagrinėjant civilinius ginčus, susijusius su Bendrija ir siekdamos sukelti teismuose dar daugiau ginčų, ABF „Viti“ valdomos bendrovės AB „Spauda“ ir UAB „VL turto valdymas“ nustojo netgi mokėti privalomuosius mokesčius už savo reikmėms suvartojamą elektros energiją, komunalines paslaugas (AB „Spauda“ jau penkeri metai visiškai nemoka už suvartotą elektros energiją, vandenį, pastato bendro turto priežiūrą ir kt.), tuo būdu demonstruodamos visišką nepagarbą bendraturčiams ir jų teisėms. Kaip minėta aukščiau, jų skolas (kol skolos bus priteistos ir realiai išieškotos), privalo dengti Bendrijos nariai, kitaip gali būti atjungtas elektros energijos, vandens tiekimas į aukštuminį pastatą. AB „Spauda“, UAB „VL turto valdymas“ ir ABF „Viti“ vadovo K.Juzeliūno skola bendrijai už suvartotą elektros energiją, vandenį, šiukšlių išvežimą, bendro naudojimo turto priežiūrą jau dabar siekia 230 000 Lt.. Teismai priversti ieškinius dėl skolų priteisimo nagrinėti ilgai, nes bendroves atstovaujantiems advokatams leidžiama teismuose piktnaudžiauti procesinėmis teisėmis (tenkinami prašymai be pagrindo stabdyti bylų nagrinėjimą, skiriamos bylas iškėlusios Bendrijos veiklos ekspertizes ir kt.) ir iš dalies pasiekia proceso vilkinimo rezultatus.

Pvz., Vilniaus I apylinkės teismui 2010 m. lapkričio 12 d. nutartimi nusprendus nestabdyti civilinės bylos Nr. 2-10909-599/2010 nagrinėjimo, AB „Spaudai“ atstovaujanti advokatų kontora R. Mikliušas ir partneriai atskiruoju skundu apskundė šią nutartį apeliacinės instancijos teismui. Toks skundas yra negalimas ( […]LR CPK 165 str. – teismo nutartis atsisakyti tenkinti prašymą stabdyti bylą paduodant atskirąjį skundą neskundžiama, nes šios nutartys neužkerta kelio tolesnei bylos eigai. LR CPK 165 str. ir jo komentaras „Justitia“, 2004, Vilnius, I dalis.). Nepaisant to, ši civilinė byla ilgą laiką nenagrinėjama, teismas nutarė laukti, kol apeliacinėje instancijoje bus išnagrinėtas atskirasis skundas, kurio net negalima siųsti apeliacinės instancijos teismui nagrinėti, o tuo labiau stabdyti pirmos instancijos teisme bylos nagrinėjimo. Šiuo pavyzdžiu įrodoma, kaip teismai padeda AB „Spauda“ iki neapibrėžto termino vilkinti bylos išnagrinėjimą.

ABF „Viti“ bendrovės ir jų vadovai, advokatų padedami, skundžia teismui netgi Bendrijos paslaugų įkainius (šiukšlių išvežimo, patalpų valymo, liftų, pastato priežiūros, elektros ir vandens tiekimo), nors dalį minimų paslaugų skundžiamu laikotarpiu ir šiuo metu (vandens ir elektros energijos tiekimas, liftų priežiūra) pastatui tiekia ABF „Viti“ valdoma bendrovė UAB „Speisuva“. Šis pavyzdys parodo situacijos absurdą – pati UAB „Speisuva“ teikia paslaugas, o teisme nagrinėjamas AB „Spauda“ ieškinys Bendrijai. Suprantama, kad ieškinių esmė yra ne šiukšlių išvežimo kainos, o galimybė teisminio ginčo metu ir toliau nemokėti už teikiamas paslaugas, teikiant teismui vis naujus ieškinius prieš Bendriją, kad tuo pagrindu būtų galima užvilkinti skolininkų AB „Spauda“ UAB „VL turto valdymas“ prievolę atsiskaityti.

Atkreiptinas dėmesys, kad UAB „Speisuva“ jau buvo keliama bankroto byla (civ. byla Nr. 2-854/2007), o vienas iš AB „Spauda“ kreditorių AB SEB bankas pradėjo priverstinį skolos išieškojimą iš šios bendrovės turto, todėl yra tikimybė, kad jai taip pat gali būti keliama bankroto byla. Tuo atveju Bendrijai gali nepavykti išsireikalauti skolų, jeigu AB „Spauda“ bankrutuotų.

AB „Spauda“ dukterinė įmonė UAB „Speisuva“ yra įsiskolinusi už elektros energiją AB „Rytų skirstomieji tinklai“ kelis šimtus tūkstančių litų. Jeigu AB „Spauda“ bankrutuotų, jos skola Bendrijai, įskaitant ir dukterinės įmonės UAB „Speisuva“ skolas už elektros energiją, gali būti perkelta sąžiningiems Spaudos rūmų pastato bendraturčiams, o nesant lėšų skolai už elektros energiją apmokėti, elektros tiekimas Spaudos rūmų pastatui gali būti nutrauktas ir pastato eksploatavimas sustabdytas.

Dėl šios priežasties tolesnis Spaudos rūmų pastato ir jame įsikūrusių žiniasklaidos įmonių likimas yra ne vien minimų nesąžiningų verslininkų, bet ir Lietuvos visuomenės reikalas, tačiau teismai neduoda platesnio nesąžiningų verslininkų veiksmų įvertinimo, žlugdant Bendrijos pastangas eksploatuoti ir administruoti aukštuminį pastatą – vykdyti jos tiesiogines pareigas.

LR teismų įstatymas leidžia į teismų veiklos tyrimą įtraukti visuomenės atstovus, o Teisėjų Taryba dėl teismų atvirumo visuomenei patvirtintame plane numatė didinti atvirumą. Mūsų prašyme nurodoma situacija yra būdinga šios dienos teismų veiklai, todėl aktyvus visuomenės dalyvavimas teismų posėdžiuose stebėtojais ir dėl to kvalifikuotesnis teismų praktikos viešinimas gali sustiprinti visuomenės pasitikėjimą teismais, visa teisėtvarka.

Dėl to Spaudos rūmuose įsikūrusių žiniasklaidos ir kitų įmonių patalpų savininkai bei “Vilniaus keistuolių teatro” kolektyvas prašo Jus, gerbiami Pirmininke ir Ministre, sudaryti laikinąją komisiją esamai būklei dėl viešojo intereso gynimo teismuose įvertinti.

Komisija galėtų nustatyti:

 1. Ar teisminio nagrinėjimo metu teismai įžvelgia (konstatuoja) ir nagrinėja viešojo intereso pažeidimus nagrinėjamose bylose, lyginant tai su jau išnagrinėtomis analogiškomis bylomis tarp Bendrijos „Spaudos rūmai“ ir AB „Spauda“, UAB „Speisuva“, UAB „VL turto valdymas“ ?
 2. Ar teisminio nagrinėjimo metu teismai siekia LR CPK 7 str. įtvirtintų civilinio proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principų ?
 3. Ar teismai, siekiant išvengti galimo bylos nagrinėjimo vilkinimo, atsižvelgia į procesiškai numatytą galimybę priimti dalinį teismo sprendimą (LR CPK 261 str.) ar preliminarų teismo sprendimą (LR CPK 262 str. 1 d.) ?
 4. Ar nagrinėjant bylas yra įvertinama susiklosčiusi situacija, kai skolininkas (patronuojanti įmonė) siekia vilkinti bylos nagrinėjimą ir tuo pačiu išvengti kuo greičiau sumokėti skolas Bendrijai „Spaudos rūmai“, kai su skolininku susijusios bendrovės inicijuoja civilines bylas Bendrijai „Spaudos rūmai“, siekiant suardyti jos finansinę veiklą, kurią riboja patronuojančios įmonės atsisakymas/vengimas mokėti skolas Bendrijai „Spaudos rūmai“ ?
 5. Kokią įtaką bylų koncentruotam, greitesniam ir ekonomiškam išnagrinėjimui turi akivaizdžios teismų procesinės klaidos, lemiančios bylų išnagrinėjimo terminus ?
 6. Kokią įtaką turi civilinės bylos Nr. 2-10909-599/2010 išnagrinėjimo terminui teismo pozicija ir padarytas teismo civilinio proceso normų vertinimas, kai sudaroma galimybė AB „Spauda“ atstovams apskųsti neskundžiamas teismo nutartis ?

Tikimės, kad tokios komisijos sudarymo faktas užkirstų kelią galimam tolimesniam piktnaudžiavimui teise ir paskatintų teismus principingiau ginti viešąjį (visuomenės) interesą, būtų sutaupyta teismų darbo laikas, teismų darbui skiriamos valstybės lėšos.

Kartu prašome visose civilinėse bylose, kuriose nagrinėjami ABF „Viti“ kontroliuojamų bendrovių AB „Spauda“, UAB „Speisuva“, UAB „VL turto valdymas“ ir Bendrijos „Spaudos rūmai“ civiliniai ginčai, leisti dalyvauti visuomeninių organizacijų Lietuvos Helsinkio grupės, Lietuvos žmogaus teisių asociacijos, DNSB asociacijos ar kitų visuomenės pasitikėjimą turinčių nevyriausybinių organizacijų atstovams, kurių tapatybę ir kompetenciją patvirtinantys dokumentai, gavus Jūsų pritarimą, bus pateikiami bylose.

Mūsų prašymo objektyvumo įvertinimui pridedame signalinį knygos egzempliorių ir (CD) elektroninę laikmeną su ABF „Viti“ kontroliuojamų ir valdomų bendrovių ir Bendrijos teisminių ginčų sprendimais bei nutartimis.

Viliamės, kad teismų ir visuomenės bendradarbiavimas aktyvėja, ir žiniasklaida pasirengusi informuoti visuomenę apie vykstančius pokyčius teisingumo ir teisėtvarkos institucijų darbo stiprinimo labui.

Pagarbiai,

Spaudos rūmuose įsikūrusios žiniasklaidos, leidyklų atstovai ir kiti Spaudos rūmų patalpų savininkai:

Baltijos televizija
Radiocentras

Radijo stotis „M-1“
Radijas „Zand Willi“
Leidykla „Margi raštai“
Leidykla „Semaška ir Ko“

Radijo stotis „Kelyje“

UAB „Lirsona popierius“

Leidykla „Mūsų gairės“

Leidykla „Vyzdys“

Radijo stotis „Relax FM“

Radijo stotis „Russkoje radio Baltija“

Henrik Bujko
VŠĮ „Teisės projektų ir tyrimų centras“

UAB „Gairija“

UAB „Saugos darbe sprendimai

Redakcija „Savaitė“

S.Sluko „Mažoji Evelina“

UAB „Agina“

Redakcija „Magazyn Wilenski“

Redakcija „Savaitės ekspresas“

Leidykla „Amžius“

UAB „Reladus“
Leidykla „Ūlos tėkmė“

Redakcija „Pozicija“
Radijo stotis „Lietus

Radijo stotis „M-1 plius”

VŠĮ „Vilniaus keistuolių teatras“

Diskusija

Nera komentarų publikacijai : “Spaudos rūmų savininkų prašymas ginti viešąjį interesą”

Rašyti

Remėjai