// publikacija...

Teisės aktai

Pareiškimas dėl piktnaudžiavimo teise

VILNIAUS APYGARDOS TEISMUI

Gedimino pr.40/1, Vilnius

ATSAKOVAS: 2008-11-17, Vilnius
Spaudos rūmų aukštuminio pastato savininkų
bendrija “Spaudos rūmai”,
Į.k. 300072255,
Laisvės pr.60, LT-05120 Vilnius
a./s. LT100001469213 AB SEB Vilniaus bankas
Atsakovo atstovas: Advokatas Raimondas Lapė
Advokato Raimondo Lapės kontora
Kęstučio g.4 / Liubarto g. 23, LT-08118 Vilnius

IEŠKOVAS:
UAB “Speisuva”
įmonės kodas 125841282
Laisvės pr. 60, Vilnius, LT-05120
a/s LT 137044060001581158
AB SEB Vilniaus bankas, kodas 70440
Ieškovų atstovas: advokatas Mindaugas Balevičius
APB „Pijoras, Balevičienė ir partneriai“
K.Donelaičio g. 6A, LT-03012 Vilnius

PAREIŠKIMAS

DĖL PIKTNAUDŽIAVIMO TEISE

(civilinėje byloje Nr.2-2960-565/08)

UAB “Speisuva” 2008-08-08 pateikė ieškinį dėl įsiskolinimo už pateiktas paslaugas, delspinigių ir palūkanų išieškojimo. Tačiau ieškovas UAB „Speisuva“, būdama dukterinė AB „Spauda“ įmonė, reikalauja priteisti iš atsakovo tai, ką jis jau turi kaip įmonių grupės su AB „Spauda“ narys, nes pastaroji neatsiskaito su atsakovu (Bendrija) už gautas – priimtas paslaugas.

Žemės sklype adresu Laisvės pr.60, Vilnius yra keli pastatai, iš jų 4B22b; 6B3b, 7M2p ir 5B5p. (buvęs LKP CK leidyklos kompleksas). Šiuos pastatus jungia bendros komunikacijos ir inžineriniai tinklai. Iki 2002 metų minėtą pastatų kompleksą administravo ir eksploatavo AB „Spauda“, kuri 2002 metais vienintelio akcininko sprendimu įsteigė dukterinę įmonę UAB „Speisuva“ ir kuriai 2002-02-04 turto patikėjimo sutartimi perdavė administruoti bei eksploatuoti aukščiau paminėtus pastatus (sutartis pridedama).

Pastatuose (4B22b) nuosavybės teise turi patalpas ieškovai AB „Spauda“ (1522,62 kv. m.), UAB „VL turto valdymas“ (1104,19 kv.m.) ir K. Juzeliūnas (504,43 kv.m.). Šiuos asmenis vienija nuosavybės ir su jos valdymu susiję santykiai: VĮ Registrų centro duomenimis AB Firma „Viti“ yra vienintelis UAB „VL turto valdymas“ akcininkas. AB Firma „Viti“ ir UAB “Viti” Turto fondas, valdo AB „Spauda“ akcijas. Tas pats asmuo K.Juzeliūnas yra AB Firma „Viti“ generalinis direktorius bei jos valdybos pirmininkas. Tas pats asmuo K.Juzeliūnas ir AB „Spauda“ valdybos pirmininkas (VĮ Registrų centras pažymos pridedamos).

Tokiu būdu AB „Spauda“, UAB „VL turto valdymas“, UAB „Speisuva“ ir K. Juzeliūnas yra asocijuota asmenų grupė (šiai asmenų grupei būdingas ypatingas santykių glaudumas bei platumas, jos pagrindas yra nuosavybė bei su nuosavybės valdymu susiję santykiai ir bendri interesai):

AB Firma „Viti“ yra patronuojanti UAB „VL Turto valdymas“, (ABĮ 5 str. 2 d.), nes AB Firma „Viti“ yra vienintelė UAB „VL Turto valdymas“ akcininkė ir gali pastarajai daryti lemiamą įtaką.

AB Firma „Viti“ taip pat yra patronuojanti AB „Spauda“, įmonė, nes pagal LR Akcinių bendrovių įstatymą laikoma, kad kartu su kitomis bendrovėmis, kuriose tiesiogiai ar netiesiogiai ši bendrovė turi balsų daugumą arba kurioms gali tiesiogiai ar netiesiogiai daryti lemiamą įtaką, turi balsų daugumą trečiojoje bendrovėje arba šiame punkte nurodytos kitos bendrovės kartu turi balsų daugumą trečiojoje bendrovėje. (ABĮ 5 str. 5 d. 3 p.) Tuo tarpu AB Firma „Viti“ ir UAB “Viti” Turto fondas, valdo apie 70 proc. AB „Spauda“ akcijų.

AB „Spauda“ yra patronuojanti UAB „Speisuva“ įmonė, nes AB „Spauda“ yra vienintelė UAB „Speisuva“ akcininkė.

AB Firma „Viti“ gali daryti lemiamą įtaką visų šių bendrovių veiklai (ABĮ 5 str. 5 d. – 3 p.). o K.Juzeliūnas, būdamas ABF „Viti“ generalinis direktorius bei ABF „Viti“ valdybos pirmininkas, taip pat AB „Spauda“ valdybos pirmininkas, neabejotinai daro ir gali daryti lemiamą įtaką išvardintoms įmonėms – skirti ir atleisti jų vadovus, įtakoti šių įmonių sprendimus.

2005-12-08 viename iš nurodytų pastatų (4B22b) buvo įsteigta Spaudos rūmų aukštuminio pastato savininkų bendrija “Spaudos rūmai” (toliau – Bendrija). 2008-01-21, papildžius Bendrijos įstatus, į ją įstojo ir pastatų 6B3b bei 7M2p patalpų savininkai. Tokiu būdu Bendrija administruoja ir eksploatuoja visus tris pastatus (4B22b; 6B3b, 7M2p). Pagal LR Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo nuostatas ji atstovauja savo narius prieš trečiuosius asmenis.

Patronuojančios įmonės nemoka Bendrijai jokių mokesčių

Nepaisant to, kad Bendrija administruoja ir eksploatuoja pastatą, patronuojančios įmonės naudojasi Bendrijos paslaugomis bei vartoja jų patalpoms tiekiamą elektros energiją, vandenį ir šilumą, jos nemoka arba beveik nemoka jokių mokesčių už faktiškai suvartotą elektrą, vandenį ir šilumos energiją.

Neginčydama Bendrijos teisės administruoti ir eksploatuoti pastatą, ieškovo patronuojanti įmonė AB „Spauda“ 3 metus (nuo 2005 metų) nė karto nemokėjo Bendrijai už jos patalpų šildymą, elektros energiją, vandenį, šiukšlių išvežimą, liftų priežiūrą ar kitas paslaugas.

Bendrija, siekdama užtikrinti pastato eksploatavimą, priversta sumokėti už patronuojančių įmonių suvartotą elektrą, vandenį ir šilumą, elektros energijos, šilumos ir vandens tiekėjams. Ji sumokėjo už patronuojančių įmonių išvežamas šiukšles, bendro naudojimo patalpų valymą, bendro naudojimo objektų apsaugą bei kitas paslaugas, kuriomis patronuojančios įmonės naudojasi, bet už kurias nieko nemoka (sumokėta vos 3 proc. nuo to, kas jiems priklauso sumokėti).

Pastato eksploatavimas gali būti sustabdytas

Bendrija privalo sumokėti negautus iš patronuojančių įmonių mokesčius valstybės biudžetui (PVM), padengti kitas išlaidas, susijusias su pastato bendro turto priežiūra. Tačiau neturėdama nuosavų lėšų ji to padaryti negali.

Kuo ilgiau patronuojančios įmonės nemoka mokesčių Bendrijai, tuo daroma didesnė žala Bendrijai ir Bendrijos narių turtui, nes didėjant patronuojančių įmonių įsiskolinimui, didėja ir Bendrijos skola jų dukterinei įmonei UAB „Speisuva“.

Dėl to kyla pavojus, kad patronuojančioms įmonėms absoliučiai nemokant Bendrijai už elektrą vandenį ir kitas paslaugas, Bendrija taip pat nepajėgs Ieškovui (dukterinei įmonei) sumokėti už pastatui būtiną elektrą, vandenį ir kitas paslaugas, dėl ko pastatas gali būti uždarytas.

Bendrija dėl skolų padavė ieškovo patronuojančias įmones į teismą. Tačiau pastarosios taip pat teikia ieškinius prieš Bendriją, vilkina bylas, siekia revizuoti Bendrijos veiklą ar kaip nors kitaip komplikuoti jų nagrinėjimą.

Vienas iš tokių būdų yra šis ieškinys. Patronuojančios įmonės absoliučiai nemokėdamos Bendrijai jokių mokesčių už paslaugas, siekia, kad ši savo ruožtu nesumokėtų šių mokesčių Ieškovui (jų dukterinei įmonei UAB „Speisuva“), kuri duotuoju atveju įgyja teisę skolos reikalauti per teismą.

Tokiu būdu patronuojančios įmonės ir jų dukterinė įmonė (Ieškovas) sąmoningai sukūrė skolų didinimo mechanizmą, kurio padedami sukelia ginčus teismuose, siekia suvaržyti Bendrijos disponavimą nuosavomis lėšomis ir tokiu būdu suvaržyti bendrijos narių turtines bei kitas iš to išplaukiančias patalpų savininkų teises, o tai yra akivaizdus piktnaudžiavimas teise.

Pasinaudodamas išskirtine padėtimi, kad pastatų komplekso (Laisvės pr.60, Vilnius) inžineriniai tinklai praeina pro patronuojančių įmonių teritoriją, ( tik šios įmonės turi galimybę sudaryti tiesiogines, šilumos elektros ir vandens tiekimo sutartis), Ieškovas ir jį patronuojanti įmonė sudarė tiesiogines elektros ir vandens tiekimo sutartis su AB „Rytų skirstomieji tinklai bei UAB „Vilniaus vandenys“ (anksčiau turėjo sutartį dėl šilumos energijos tiekimo su UAB „Vilniaus energija“, kurią pastaroji dėl skolų nutraukė).

Tačiau ieškovas surinkdamas iš patalpų savininkų, tarp jų ir Bendrijos lėšas už suvartotą šilumos bei elektros energiją, šių lėšų nesumoka elektros ir šilumos energijos tiekėjams. 2007-11-05 Vilniaus apygardos teismas nutartimi UAB „Speisuva“ jau buvo keliama bankroto bylą (civ.byla Nr.B2-2016-39/2007) dėl 547 931,10 Lt skolos.

Šiuo metu Ieškovui vykdomas dėl 402 385,03 Lt skolos išieškojimas AB „Rytų skirstomieji tinklai“ naudai. Akivaizdu, kad tokio dydžio skolos atsirado ne dėl atsakovo kaltės.

Pradėjus skolos išieškojimą buvo areštuotos Bendrijos ir kiekvieno jos nario atsiskaitomosios sąskaitos po 288 736,39 Lt dydžio sumai AB „Spauda“ dukterinės įmonės – Ieškovo 402 385,03 Lt dydžio skolai AB „Rytų skirstomieji tinklai“ padengti. (pateikiame antstolio G. Badikonio 2008-10-15 patvarkymus).

Tokie Ieškovo ir jį patronuojančių įmonių veiksmai sukėlė patalpų savininkų lėšų ir jų ūkinės veiklos suvaržymus bei nuostolius, kurie šiuo metu skaičiuojami.

Dėl tyčinių patronuojančių įmonių įsiskolinimų ir jų dukterinės įmonės (Ieškovo) sąmoningo neatsiskaitymo su prekių ir paslaugų tiekėjais teismuose daugėja naujų teisminių ginčų.

Nuo 2005 iki 2008 metų, patronuojančios įmonės ir jų dukterinė įmonė (Ieškovas) teismuose sukėlė per 20 teisminių ginčų tam, kad, išnaudojant teismų antstolio institutą, būtų vienaip ar kitaip suvaržytos bendraturčių nuosavybės teisės.

Siekdama nustatyti minėtos asmenų grupės piktnaudžiavimo teise mastą, Bendrijos nariai ir Bendrija pagalbos kreipėsi į Lietuvos žmogaus teisių asociaciją, kuri pateikė dėl to išvadą ir nustatė, kad ši asmenų grupė, pažeisdama kitų asmenų teises, pažeidžia:

a) Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją (10 straipsnis).

b) Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją (Protokolas Nr. 1, 1 straipsnis)

c) (LR Konstituciją ( 25 straipsnis)

d) Asocijuoto asmens veiksmai kelia grėsmę bendraturčių nuosavybei ir jos valdymui, pažeidžia viešąjį interesą (išvada pridedama).

Akivaizdus Ieškovo piktnaudžiavimo teise mastas nuolat didėja ir jis pažeidžia ne tik patalpų savininkų interesus bei teises, bet ir viešąjį interesą, nes šios susijusios (konsoliduotos) asmenų grupės veiksmai jau daro žalą valstybei.

CK 1.137 straipsnio 2 dalis įtvirtina bendrą nuostatą, kad įgyvendindami savo teises bei vykdydami pareigas asmenys turi laikytis įstatymų, gerbti bendro gyvenimo taisykles ir geros moralės principus bei veikti sąžiningai, laikytis protingumo ir teisingumo principų. Šio straipsnio 3 dalyje nustatytas draudimas piktnaudžiauti savo teise bei pasekmės tokio piktnaudžiavimo atveju: teismas gali atsisakyti ginti asmens subjektinę teisę.

Ieškovas žino, kad Bendrija, neturėdama savo turto, privalo užtikrinti pastato eksploatavimą, o tai yra viešas interesas ir šios užduoties neįmanoma įgyvendinti, negaunant atitinkamų įmokų už suteiktas paslaugas, bei paskesniu atsiskaitymu su paslaugų tiekėjais, tame tarpe ir su UAB „Speisuva“.

LR CPK 95 str. nurodo, kad piktnaudžiaujant procesinėmis teisėmis žalos padaroma ne tik šaliai, bet ir valstybei, nes tokiais atvejais eikvojama teismo ir byloje dalyvaujančių asmenų lėšos ir laikas. Dėl nurodytos priežasties nuostoliai išieškomi ne tik šalies naudai – gali būti paskirta ir valstybės naudai išieškoma iki dvidešimties tūkstančių litų bauda“ (LR CPK komentaras, I t.,242 psl., . Justitia, Vilnius,2004)

Ieškovo reikalavimo priteisti įsiskolinimą iš Bendrijos tenkinimas akivaizdžiai prieštarauja sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principams, iš esmės suvaržo (būtent dėl ieškovą patronuojančios bendrovės AB „Spauda“ veiksmų) Bendrijos galimybę įgyvendinti viešą interesą pagal DNSBĮ nustatytą bendrijos funkciją – užtikrinti pastato eksploataciją.

Akivaizdu, kad Bendrijos skola ieškovui ir pats ieškinio pareiškimas buvo suformuoti koordinuotų AB „Spauda“ ir UAB „Speisuva“ veiksmų, o tai negali būti traktuojama kaip sąžiningas, protingas ir teisingas elgesys nei buhalterinės apskaitos, nei CPK ir CK normų prasme.

Dėl visą aukščiau aptarta galima pagrįstai teigti, kad ieškovas piktnaudžiauja teise ir realizuoja ją prieštaraujant teisės paskirčiai visuomenėje, Ieškovui žinoma (turi būti žinoma), kad ieškovą patronuojanti bendrovė AB „Spauda“ neatsiskaito su atsakovu (Bendrija).

Tokiu būdu ieškovo pareikšti reikalavimai priteisti įsiskolinimą yra akivaizdus piktnaudžiavimas teise ir negali būti tenkinamas, tame tarpe ir kaip prieštaraujantis viešam interesui bei teisės paskirčiai.

Remdamiesi išdėstytu Teismą prašome:

UAB „Speisuva“ ieškinį atmesti kaip prieštaraujantį teisei.

Pridedame: Registrų centro pažymas, 2002-02-02 turto patikėjimo sutartį, antstolio Badikonio rašto kopija, Lietuvos žmogaus teisių asociacijos išvadą, teismų nutartis dėl K.Juzeliūno, UAB „VL turto valdymas“, AB „Spauda“ įsiskolinimo Bendrijai.

Bendrijos „Spaudos rūmai“ valdybos pirmininkas V.Budnikas

Diskusija

Nera komentarų publikacijai : “Pareiškimas dėl piktnaudžiavimo teise”

Rašyti

Remėjai