// publikacija...

Teisės aktai

Radioelektroninės aparatūros įrengimo ant Spaudos rūmų aukštuminio pastato stogo taisyklės

PATVIRTINTA

Bendrijos „Spaudos rūmai“
2005 m. birželio 2 d.
nutarimu Nr. 13 (prot.10)

RADIOELEKTRONINĖS APARATŪROS ĮRENGIMO ANT

SPAUDOS RŪMŲ AUKŠTUMINIO PASTATO STOGO
T A I S Y K L Ė S

Šios taisyklės nustato juridiniams ir fiziniams asmenims privačios ar viešosios nuosavybės teise priklausančių radijo ir televizijos siųstuvų, antenų, kitų ryšių įrenginių ir aparatūros ant Spaudos rūmų aukštuminio pastato stogo (Laisvės pr.60, Vilnius, korpusas 4B22b) pastatymo tvarką, taip pat atsakomybę už jos nesilaikymą.

PAGRINDINIAI TERMINAI:

Bendrija – Spaudos rūmų aukštuminio pastato savininkų bendrija „Spaudos rūmai“.

Aparatūra – radijo ir televizijos siųstuvai, siuntimo ir priėmimo antenos, radijo relinės linijos, kita radioelektroninė aparatūra bei ryšių įrenginiai;

Objektas – Spaudos rūmų aukštuminio pastato patalpos bei priklausiniai (stogas, bokštas ar stiebas), žemė ar kita valda, kuri pagal LR Civilinį kodeksą ir LR daugiabučių savininkų bendrijų įstatymą bei kitus teisės aktus turi teisę eksploatuoti Bendrija „Spaudos rūmai“.

Operatorius – pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įregistruota įmonė, įstaiga ar organizacija, kurios nuosavybėje esanti Aparatūra statoma Objekte;

Rangovas – juridinis arba fizinis asmuo, profesionaliai pasirengęs ir turintis teisę montuoti bei derinti Įmonės Objekte statomą Operatoriaus Aparatūrą rangovo ar subrangovo teise.

Šie terminai tokia reikšme vartojami šiose taisyklėse, jei žodžiai prasideda didžiąja raide.

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

1. Operatoriaus Aparatūra Spaudos rūmuose gali būti įrengiama, jei įrengiant ar eksploatuojant Operatoriaus Aparatūrą:

  • nebus sukeliama trukdymų anksčiau pastatytų įrenginių veikimui bei jų skleidžiamų signalų priėmimui;
  • techninėse patalpose bei greta Objekto esančiuose gyvenamuose namuose ir teritorijose nebus pažeidžiami Lietuvoje galiojančių higienos normų reikalavimai;
  • nebus pažeidžiamos Aparatūros eksploatavimo taisyklės ir saugumo technikos reikalavimai.

2. Radijo ir televizijos transliavimo, judriojo ryšio, radijo paieškos, palydovinio ryšio įrenginiai, komutaciniai telefono, telegrafo, telekso bei duomenų perdavimo įrenginiai

Objekte statomi, jei Operatorius turi atitinkamą Lietuvos Respublikos įmonių įstatymo 13 straipsniu reikalaujamą licenciją (leidimą).

3. Visi Aparatūros įrengimo darbai atliekami pagal nustatyta tvarka suderintus ir patvirtintus darbo ir darbų organizavimo projektus.

4. Aparatūrai teisę įrengti turi visi asmenys, pateikę prašymą Bendrijai, gavę jos rašytinį sutikimą, sudarę su Bendrija stogo ploto nuomos sutartį.

5. Aparatūrai eksploatuoti ploto nuomos įkainiai, nuolaidos taikomos pagal Bendrijos valdybos patvirtintus įkainius.

PARAIŠKA APARATŪRAI ĮRENGTI

6. Operatorius, pageidaujantis įrengti savo Aparatūrą Objekte, pateikia Bendrijai „Spaudos rūmai“ raštišką prašymą.

7. Bendrija per dešimt darbo dienų privalo išnagrinėti gautą prašymą ir raštu pranešti Operatoriui apie priimtą sprendimą.

9. Aparatūrai Objekte įrengti pirmumo teisę turi:

  • Bendrijos „Spaudos rūmai“ nariai,
  • Spaudos rūmų patalpų savininkai,

10. Operatoriaus negali įrengti Aparatūros Objekte be Bendrijos raštiško sutikimo. O gavęs sutikimą, turi sudaryti su Bendrija Aparatūros įrengimo (ploto nuomos) sutartį.

STOGO NUOMOS SUTARTIS

11. Prieš pradedant projektuoti Aparatūros įrengimą, Bendrija ir Operatorius pasirašo Stogo ploto nuomos sutartį, kurioje nurodomi šalių įsipareigojimai.

APARATŪROS ĮRENGIMAS

12. Aparatūros įrengimo darbai atliekami pagal Operatoriaus patvirtintą projektą, Rangovo parengtą ir su Bendrija raštu suderintą darbų organizavimo projektą bei pasirašius su Bendrija stogo ploto nuomos sutartį..

13. Aparatūros įrengimo darbus Bendrijos Objekte gali atlikti pats Operatorius arba jo samdomas Rangovas. Antenų konstrukcijas montuoti gali tik specializuota organizacija, turinti leidimą aukštybiniams darbams. Radijo siunčiamieji įrenginiai Bendrijos Objekte statomi, jei jie yra nustatyta tvarka atestuoti ir jei Operatorius turi leidimą juos statyti.

14. Pradėti rengti Aparatūrą Objekte leidžia Bendrijos valdyba savo nutarimu. Techninę aparatūros įrengimo priežiūrą vykdo Operatorius.

DRAUDIMAI IR ATSAKOMYBĖ

15. Už Aparatūros įrengimą, tvirtinimą ir nuėmimą atsakingas jos savininkas.

16. Esant abejotiniems sprendimams dėl Aparatūros įrengimo, projektai nagrinėjami Bendrijos valdybos posėdžiuose

ĮRENGTOS APARATŪROS PRIĖMIMAS

17. Įrengtai Aparatūrai priimti Operatorius ir Bendrija vadovaujasi stogo ploto nuomos sutartimi

18.Aparatūros pastatymas įforminamas stogo ploto perdavimo-priėmimo aktu.

ĮRENGINIŲ EKSPLOATAVIMAS

19. Įrengta Aparatūra eksploatuojama pagal Bendrijos ir Operatoriaus sudarytą stogo ploto nuomos sutartį.

20. Jei Aparatūros eksploatavimo metu atsiranda elektromagnetinio suderinamumo pažeidimų, Operatorius turi nutraukti Aparatūros veikimą ir savo lėšomis pašalinti

suderinamumo pažeidimo priežastis. Nepavykus pasiekti elektromagnetinio suderinamumo, Operatorius demontuoja savo Aparatūrą. Šie reikalavimai Operatoriui netaikomi, jei elektromagnetinio suderinamumo pažeidimai atsirado dėl vėliau už

Operatoriaus Aparatūrą įrengtų radijo siunčiamųjų įrenginių veikimo.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

21. Klausimai, susiję su radijo dažnių suteikimu ir naudojimu, elektromagnetinio suderinamumo problemomis, sprendžiami pagal Lietuvos Respublikos ryšių ir informatikos ministro patvirtintas “Radioelektroninės aparatūros ir kabelinės televizijos priemonių montavimo, statymo ir eksploatavimo taisykles”.

.
ATSAKOMYBĖ UŽ TAISYKLIŲ NESILAIKYMĄ

21. Bendrijos ir Operatoriaus tarpusavio atsakomybė nustatoma Bendrijos ir Operatoriaus pasirašytomis stogo ploto nuomos sutartimis.

22. Taisyklių nesilaikymas užtraukia atsakomybę Aparatūros Operatoriui (savininkui).

23. Kontroliuoti, ar laikomasi šių taisyklių reikalavimų turi teisę LR įstatymais nustatytos valstybės kontroliuojančios institucijos, taip pat Bendrijos „Spaudos rūmai“ valdybos nutarimu patvirtinti asmenys.

24. Nagrinėti Aparatūros eksploatavimo taisyklių pažeidimus ir taikyti poveikio priemones turi teisę Bendrijos „Spaudos rūmai“ valdyba.

25. Operatoriui tenka visa atsakomybė už šių taisyklių nesilaikymą, taip pat nuo nuostolių, padarytų dėl neleistinos veikos, atlyginimą pagal galiojančius LR įstatymus.

26. Jei taisyklių nesilaikoma arba jos pažeidinėjamos, valdyba atskiru nutarimu gali pareikalauti Operatorių pašalinti Aparatūrą nuo Objekto. Bendrijos valdybos nutarimu Bendrijos įgalioti asmenys turi teisę per 10 dienų nutraukti elektros tiekimą, pašalinti Aparatūrą ar jos elementus.

Išlaidas, susijusias su tokiu pašalinimu atlygina įrangos Operatorius (savininkas).

Bendrijos „Spaudos rūmai“ valdybos nariai:

Č,Ladukas,

E.Martinaitis,

V.Budnikas,

A.Maceina,

V.Kloniūnas

A.Atroška

H.Bujko

Diskusija

Nera komentarų publikacijai : “Radioelektroninės aparatūros įrengimo ant Spaudos rūmų aukštuminio pastato stogo taisyklės”

Rašyti

Remėjai