// publikacija...

Teisės aktai

Spaudos rūmų aukštuminio pastato patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nunostatai

PATVIRTINTA

Bendrijos „Spaudos rūmai“

susrinkime 2005 m.rugsėjo 21 d.

Nr. 3 (prot.Nr.3)

SPAUDOS RŪMŲ AUKŠTUMINIO PASTATO PATALPŲ SAVININKŲ

BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRAVIMO

N U O S T A T A I

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šie nuostatai taikomi bendrijai „Spaudos rūmai“, kuri yra Spaudos rūmų aukštuminio pastato patalpų savininkų (bendrasavininkių) bendrosios nuosavybės administratorius (toliau – administratorius) pagal Lietuvos daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymą (Žin., 1995, Nr. 20-449, Nr. 106-2353; 2000, Nr. 56-1639).

2. Administratorius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymu, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.

3. Šiuose nuostatuose vartojamos sąvokos:

3.1. Pastatas, patalpos, bendrojo naudojimo objektai, remontas, rekonstravimas, priežiūra. Jos atitinka apibrėžimus, pateiktus Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatyme, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir Statybos techniniame reglamente „Statinio statybos ir priežiūros darbų rūšys”;

3.2. administravimas – tai Spaudos rūmų patalpų savininkų (bendrasavininkių) (toliau– patalpų savininkai) bendrosios nuosavybės objektų administravimas, kai administratorius atlieka visus veiksmus, būtinus bendrojo naudojimo objektams valdyti, prižiūrėti ar kitaip tvarkyti juos išsaugoti ir naudoti pagal tikslinę paskirtį užtikrinti;

3.3. bendrojo naudojimo objektų priežiūros ir naudojimo privalomieji reikalavimai – tai įstatymuose ir valstybės valdymo institucijų patvirtintuose normatyviniuose dokumentuose (techniniuose reglamentuose, priežiūros bei eksploatavimo taisyklėse ir kituose) nustatyti privalomieji pastato konstrukcijų mechaninio atsparumo ir stabilumo, gaisrinės saugos, higienos, aplinkos apsaugos ir kiti specialieji reikalavimai, taip pat pastato bendrojo naudojimo inžinerinės techninės įrangos naudojimo bei priežiūros taisyklės (toliau – privalomieji reikalavimai).

II. ADMINISTRATORIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

4. Pagrindinis administratoriaus uždavinys – įgyvendinti įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytus privalomuosius reikalavimus, susijusius su bendrojo naudojimo objektų, taip pat įstatymų nustatyta tvarka Spaudos rūmų pastatui priskirto žemės sklypo valdymu, naudojimu, priežiūra ir kitokiu tvarkymu.

5. Įgyvendindamas savo pagrindinį uždavinį, administratorius vykdo šias funkcijas:

5.1. tvarko Spaudos rūmų aukštuminio pastato patalpų savininkų apskaitą, pastato ir pastatui priskirto žemės sklypo techninę ir kitą dokumentaciją;

5.2. sudaro bendrojo naudojimo objektų aprašą, prireikus jį papildo arba keičia, nurodydamas:

5. 2.1. su bendrojo naudojimo objektais susijusias patalpų savininkų teises ir pareigas;

5.2.2. bendrojo naudojimo objektų techninę būklę;

5.2.3. bendrojo naudojimo objektų, kurie negali būti atidalyti iš bendrosios nuosavybės, rūšis, paskirtį ir individualius požymius;

5.2.4. bendrojo naudojimo objektų, kurie gali būti atidalyti iš bendrosios nuosavybės, rūšis, paskirtį ir individualius požymius;

5.3. viešai skelbia patalpų savininkams pastato skelbimų lentoje bendrojo naudojimo objektų aprašą ir pateikia jį kitiems jam žinomiems, su administruojamu turtu susijusiems suinteresuotiems asmenims. Kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę ginčyti bendrojo naudojimo objektų aprašą ir reikalauti iš naujo inventorizuoti šiuos objektus;

5.4. vadovaudamasis statinių priežiūros reglamentais, atlieka bendrojo naudojimo objektų periodines apžiūras, įformina jas atitinkamais aktais, organizuoja šių objektų nuolatinę techninę priežiūrą;

5.5. rengia bendrojo naudojimo objektų priežiūros, remonto ar kitokio tvarkymo metinius bei ilgalaikius darbų ir lėšų poreikio planus privalomiesiems statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimams įgyvendinti, viešai skelbia juos patalpų savininkams;

5.6. vadovaudamasis paslaugų kainos ir kokybės kriterijais, skelbia bendrojo naudojimo objektų priežiūros, remonto, rekonstravimo ir kitokio tvarkymo paslaugų pirkimo konkursus, sudaro sutartis su konkursą laimėjusiomis įmonėmis, kontroliuoja šių sutarčių vykdymą;

5.7. pagal šių nuostatų 8 punkte nurodytas išlaidas apskaičiuoja mėnesines ir kitas įmokas patalpų savininkams, vykdo šių įmokų kontrolę;

5.8. dalyvauja viešai aptariant Spaudos rūmų bendrojo naudojimo objektų rekonstravimo projektus ir pasiūlymus keisti patalpų paskirtį (toliau– viešas aptarimas), registruoja ir saugo (ne trumpiau kaip 3 metus) viešų aptarimų protokolus;

5.9. atsižvelgdamas į viešo aptarimo išvadas, derina Spaudos rūmų patalpų paskirties keitimo ir pastato ar jo dalies rekonstrukcijos projektus, dalyvauja šių patalpų ar objektų priėmimo naudoti komisijose;

5.10. pagal patalpų savininkų rašytinį prašymą šaukia patalpų savininkų susirinkimus arba organizuoja patalpų savininkų apklausą (balsavimą raštu) ir teikia organizacinę paramą įgyvendinant priimtus patalpų savininkų sprendimus.

III. ADMINISTRATORIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

6. Administratorius turi teisę:

6.1. pagal kompetenciją kontroliuoti, kaip patalpų savininkai laikosi privalomųjų reikalavimų, ir teikti pasiūlymus atitinkamoms institucijoms dėl asmenų, pažeidusių nustatytąją tvarką, patraukimo atsakomybėn;

6.2. pareikšti su Spaudos rūmų bendrojo naudojimo objektų administravimu susijusius ieškinius, taip pat dalyvauti kitų asmenų pradėtose bylose, susijusiose su administruojamu turtu;

6.3. pagal kompetenciją atstovauti bendrus Spaudos rūmų bendrasavininkių interesus santykiuose su paslaugų, energijos, vandens, dujų tiekėjais.

7. Administratorius privalo:

7.1. vykdyti prievoles, kurias numato Lietuvos Respublikos daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymas ir Bendrijos „Spaudos rūmai“ įstatai;

7.2. teikti patalpų savininkams informaciją apie privalomąsias įmokas, susijusias su bendrojo naudojimo objektų priežiūra, remontu ar kitokiu tvarkymu ir jų naudojimu;

7.3. pasibaigus kalendoriniams metams, viešai paskelbti savo veiklos ataskaitą patalpų savininkams.

IV. PATALPŲ SAVININKŲ MĖNESINIŲ ĮMOKŲ SKAIČIAVIMO IR MOKĖJIMO TVARKA

8. Administratorius apskaičiuoja patalpų savininkų mėnesines įmokas proporcingai jų bendrosios nuosavybės daliai (jeigu atsiskaitymo už namų priežiūrą ir naudojimą santykius reglamentuojantys teisės aktai nenustato kitaip) pagal šias išlaidas:

8.1. bendrosios nuosavybės objektų administravimo išlaidos, kurios apskaičiuojamos vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės valdybos patvirtintais bendrosios nuosavybės administravimo išlaidų tarifais;

8.2. bendrojo naudojimo objektų nuolatinės techninės priežiūros (eksploatavimo) išlaidos (įskaitant šių objektų profilaktinį remontą, patalpų ir kiemo teritorijos valymą, želdinių priežiūrą), kurios apskaičiuojamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta gyventojų atsiskaitymo už pastato eksploatavimą ir komunalines paslaugas tvarka ir sutartimis, sudarytomis su atitinkamais paslaugų teikėjais;

8.3. išlaidos, susijusios su bendrojo naudojimo objektų remontu ar naudojimu, vykdomu pagal privalomuosius reikalavimus (stogo, sienų, pamatų ir kitų konstrukcijų, inžinerinės įrangos ir patalpų defektų šalinimas, jų atnaujinimas, įskaitant priemones, susijusias su valstybės įgyvendinamomis energijos taupymo programomis), kurios apskaičiuojamos pagal faktinę sąmatinę vertę, nustatomą perkant šias paslaugas konkurso būdu;

8.4. bendrojo naudojimo objektų avarijų likvidavimo ir lokalizavimo išlaidos, kurios nustatomos pagal faktinę jų kainą, apskaičiuotą pagal nustatytąja tvarka patvirtintus avarijų likvidavimo tarnybų tarifus.

9. Mėnesinių įmokų mokėjimo terminus nustato ir delspinigius apskaičiuoja administratorius, vadovaudamasis teisės aktais, reglamentuojančiais gyventojų atsiskaitymo už gyvenamųjų patalpų eksploatavimą ir komunalines paslaugas tvarką.

V. ADMINISTRATORIAUS SANTYKIAI SU PATALPŲ SAVININKAIS

10. Patalpų savininkams gerai prieinamose vietose turi būti įrengtos skelbimų lentos, kuriose būtų pateikta informacija apie administratorių (Bendrijos „Spaudos rūmai“, adresas, telefonas, už namo priežiūrą atsakingas darbuotojas, jo telefonas). Jose taip pat skelbiama privaloma viešai skelbti informacija, nurodyta šiuose nuostatuose, bei kita informacija (administratoriaus nuožiūra).

11. Patalpų savininkams (ne mažiau kaip ¼ patalpų savininkų) pateikus rašytinius pasiūlymus dėl bendrojo naudojimo objektų naudojimo, atnaujinimo ar rekonstravimo, kurie nesusiję su jų priežiūros privalomaisiais reikalavimais ir kuriems įgyvendinti reikia patalpų savininkų sprendimo, administratorius (bendrija) per mėnesį nuo šių pasiūlymų pateikimo organizuoja bendrijos „Spaudos rūmai“ susirinkimą arba bendrijos narių apklausą (balsavimą raštu), kad būtų priimtas sprendimas.

12. Bendrijos narių susirinkimas šaukiamas laikantis benrijos nustatytos susirinkimų šaukimo ir organizavimo tvarkos.

BALSAVIMAS RAŠTU

13.Bendrijos narių sprendimai gali būti priimti balsuojant raštu. Balsavimą

raštu organizuoja bendrijos valdyba bendrijos susirinkimo pavedimu arba savo sprendimu, arba kai to reikalauja ne mažiau kaip 1/4 bendrijos narių.

14.Balsavimas raštu vykdomas vadovaujantis šia tvarka:

14.1.parengiamas balsavimo biuletenis, kuriame nurodomi svarstomi

klausimai, siūlomi sprendimo variantai, balsavimo žyma „Pritariu“, „Nepritariu“ ir įrašoma nuoroda, kam ir kada šis biuletenis turi būti grąžintas;

14.2.balsavimo biuletenis įteikiamas kiekvienam bendrijos nariui asmeniškai

pasirašytinai arba išsiunčiamas registruotu laišku. Be to, apie vykdomą balsavimą raštu ir svarstomus klausimus viešai skelbiama aukštuminio pastato skelbimų lentoje. Jeigu patalpos priklauso keliems bendraturčiams, balsavimo biuletenis įteikiamas vienam iš jų;

14.3.bendrijos narys (bendraturtis), gavęs balsavimo biuletenį, turi per 2

savaites nuo šio biuletenio įteikimo dienos apsispręsti dėl balsavimo ir atitinkamai pažymėti biuletenyje – pritaria ar nepritaria siūlomam nutarimo variantui (variantams). Užpildytas biuletenis pasirašomas, nurodant pasirašiusiojo asmens kodą. Jeigu patalpa priklauso keliems bendraturčiams, biuletenį pasirašo vienas iš bendraturčių jų susitarimu. Raštiškas susitarimas (pasirašytas visų bendraturčių) pridedamas prie balsavimo biuletenio. Nesutarimo atveju ar nesant visų bendraturčių raštiško susitarimo, biuletenis laikomas negaliojančiu. Negaliojančiais taip pat laikomi neužpildyti ir/ar patalpų savininko nepasirašyti balsavimo biuleteniai;

14.4.užpildytą balsavimo biuletenį bendrijos narys turi grąžinti bendrijos

valdybai ar jos įgaliotam asmeniui arba išsiųsti paštu, arba įmesti į specialiai tam skirtą balsadėžę;

14.5.balsavimo biuletenius skaičiuoja bendrijos narių susirinkimo specialiai

tam sudaryta balsų skaičiavimo komisija. Balsavimo raštu rezultatai įforminami balsų skaičiavimo komisijos protokolu, kurį pasirašo balsų skaičiavimo komisijos nariai ir tvirtina bendrijos valdyba (bendrijos pirmininkas). Balsų skaičiavimo komisijos pasirašytas protokolas viešai skelbiamas pastato skelbimų lentoje;

14.6.balsavimo raštu priimti sprendimai yra teisėti, kai jiems pritaria daugiau kaip 1/2 visų bendrijos narių;

14.7. balsavimo biuleteniai susegami į bylą ir saugomi ne trumpiau kaip 3 metus;

14.8.balsavimas raštu laikomas neįvykusiu, jeigu iki balsavimo biuleteniuose nurodyto termino bendrijos valdybai ar jos įgaliotam asmeniui grąžintų – atsiųstų paštu ar įmestų į specialiai tam skirtą balsadėžę – ir pripažintų galiojančiais biuletenių skaičius yra mažesnis už 1/2 bendrijos narių skaičiaus plius vienas. Pakartotinis balsavimas raštu gali būti vykdomas ne anksčiau kaip po 2 savaičių, pasibaigus vykdyto balsavimo raštu terminui

I. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

14. Administravimas pasibaigia Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatytais atvejais.

15. Pasibaigus administravimui, administratorius turi perduoti valdyti ir prižiūrėti bendrojo naudojimo objektus ir nepanaudotas atskaitymų lėšas bendrojo naudojimo objektams remontuoti, rekonstruoti ar kitaip tvarkyti, taip pat namo statybos ir techninės inventorizacijos dokumentus, sutartis dėl bendrojo naudojimo objektų priežiūros, remonto ir tvarkymo.

16. Administratorius gali atsisakyti savo įgaliojimų, ne vėliau kaip prieš mėnesį apie tai pranešęs patalpų savininkams.

Diskusija

Nera komentarų publikacijai : “Spaudos rūmų aukštuminio pastato patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nunostatai”

Rašyti

Remėjai