// publikacija...

Teisės aktai

Vizualinės komercinės reklamos, viešųjų užrašų, iškabų ir skelbimų Spaudos rūmų pastate TAISYKLĖS

PATVIRTINTA

Bendrijos „Spaudos rūmai“
2005 m. gegužės 20 d.
nutarimu Nr. 6
(prot.9),

ir papildyta 2005 06 02

(prot.Nr.10)

Vizualinės komercinės reklamos, viešųjų užrašų, iškabų ir skelbimų
Spaudos rūmų pastate
TAISYKLĖS

1. Taisyklėse vartojamos sąvokos

Vizualinė komercinė reklama (toliau – reklama) – tai pastatui Laisvės pr.60, Vilniuje (toliau „Spaudos rūmai“) priklausančioje teritorijoje ir Spaudos rūmuose priklausančiose bendrojo naudojimo patalpose, bei pastato priklausiniuose talpinama įvairi (plokštuminė, tūrinė, erdvinė, šviečiamoji, kinetinė) ir žodiniu arba vaizdiniu pateikimo būdais viešai skelbiama informacija, kuria siekiama daryti poveikį jos vartotojų sprendimams, susijusiems su prekių ir paslaugų įsigijimu, ūkine (komercine) ar finansine veikla bei darbo sutarčių sudarymu. Priklausomai nuo to, kur yra reklamos perdavimo priemonės, reklama gali būti išorinė ir vidinė.

Viešasis išorinis/vidinis užrašas (toliau – viešasis užrašas) – visuomenei skirta rašytinė informacija. Viešieji užrašai pateikiami valstybine kalba. Jų vertimo į kitas kalbas tvarką nustato Valstybinė lietuvių kalbos komisija prie Lietuvos Respublikos Seimo.Jie eskponuojami atitinkamai „Spaudos rūmų“ pastato išorėje ir/ar pastatui priklausančiame žemės sklype (išorinis) ar pastato viduje(vidinis).

Iškaba laikomi:

įmonės, įstaigos, organizacijos pavadinimas (firmos vardas), pateiktas kaip viešasis užrašas, žymintis jos buveinę. Iškabos užrašas turi atitikti firmos pavadinimo registracijos liudijimo įrašą (visą arba taisyklingai sutrumpintą);

firmos veiklą (paslaugų, prekybos, gamybos ir pan.) apibūdinantys bendriniai žodžiai arba jų junginiai (kartais einantys su simboliniais vardais), pateikti kaip išorinis viešasis užrašas, žymintis veiklos vietą (pvz., kavinė, taisykla, medicinos kabinetas), registruoti prekių ir paslaugų ženklai.

Skelbimai – tai įvairaus pobūdžio trumpalaikė informacija: pranešimai, kvietimai, atsišaukimai, iškabinti specialiai įrengtose pastato „Spaudos rūmai“ vietose.

Bendrojo naudojimo patalpų plotai- Spaudos rūmų pamatai, išorinės ir vidinės sienos, perdenginiai, stogas, balkonų bei laiptinių konstrukcijos, fasadų apdailos elementai, įėjimo į namą laiptai, namo laiptinės, holai, koridoriai, galerijos, palėpės ir kitos patalpos, kurios pagal LR Civilinį kodeksą ir daugiabučių namų patalpų savininkų bendrijų įstatymą, priskiriamos bendrojo naudojimo patalpoms ir priklausiniams.
2. Bendrieji reikalavimai

1.1. Vizualinės komercinės reklamos, viešųjų užrašų, iškabų ir skelbimų Spaudos rūmuose ir Bendrijai priklausančioje teritorijoje taisyklės (toliau – taisyklės) nustato reklamos įrengimo, rašymo, projektavimo, pateikimo, derinimo ir tvirtinimo tvarką bei pasekmes už šios tvarkos pažeidimus.

1.2. Įrengti reklamą, viešąjį užrašą ar iškabą/skelbimą nuomojamame plote turi teisę asmenys: išorinės reklamos projektą suderinę su Bendrija, gavę jos rašytinį sutikimą, pasirašę su Bendrija nuomojamojo ploto nuomos sutartį ir turintys Vilniaus m. savivaldybės išduotą reikiamą leidimą; vidinės reklamos projektą suderinę su Bendrija , su Bendrijai atstovaujančia interjero dizaino įmone ir gavę rašytinį Bendrijos sutikimą.

1.3. Reklama, viešieji užrašai ir iškabos turi atitikti jiems keliamus bendrus funkcinius bei estetinius reikalavimus.

1.4. Už naudojimąsi nuomojamu plotu imamas Bendrijos nustatytas atlyginimas.
3. Vizualinės komercinės reklamos įrengimo reikalavimai

3.1. Reklamą turi teisę įrengti visi asmenys, pateikę Bendrijos valdybai prašymą, gavę Bendrijos rašytinį sutikimą, sudarę su Bendrija nuomojamojo ploto nuomos sutartį ir, reikalui esant, suderinę parengtą Reklamos projektą su Vilniaus miesto savivaldybe bei gavę iš jos reikiamos formos leidimą.

3.2. Nuomojamų plotų įkainių nuolaidos taikomos pagal Bendrijos valdybos patvirtintą įkainių priedą.

3.2. Pagal Bendrijos sprendimus, jei reklama yra ant abiejų skydo pusių, antrosios pusės nuomai taikomas mokesčio mažinimo koeficientas arba joje nemokamai talpinama Bendrijos informacija ar pačių Spaudos rūmų reklama.

3.3. Įvairių dydžių reklaminių įrenginių aukštį ir atstumą tarp jų reglamentuoja Vilniaus m. savivaldybė.

3.4. Ant pastato stogo įrengiamos reklamos parametrai ribojami Vilniaus m. savivaldybės nustatyta tvarka.

3.5. Šviesos reklamą arba apšvietimo intensyvumą reglamentuoja Vilniaus m. savivaldybė.

3.6. Tuščias (be reklamos) įrengtas reklamos skydas ar kitas įrenginys gali būti ne ilgiau 30 (trisdešimties) parų, o joms praėjus, Bendrijos nurodymu privalomai iškabinama Bendrijos pateikta reklama.

3.7. Įrengiamos reklamos parametrai gali būti ribojami Bendrijos valdybos nutarimu.

4. Viešųjų užrašų, iškabų ir skelbimų įrengimo reikalavimai.

4.1. Reklamą, viešąją iškabą, užrašą, skelbimą eksponuoti pirmumo teisę turi:

  • Bendrijos „Spaudos rūmai“ nariai,
  • Spaudos rūmų patalpų savininkai,
  • Žiniasklaidai atstovaujantys asmenys,
  • Kiti

4.2. Reklamą, viešąją iškabą, užrašą, skelbimą turi teisę talpinti asmenys, prieš tai pateikę Bendrijos valdybai reikiamus asmenybę liudijančius dokumentus, įmonės registravimo pažymėjimą, nuosavybės teises į patalpą „Spaudos rūmuose“ liudijančius dokumentus arba patalpų nuomos sutartį ir patalpų savininko rašytinį sutikimą.

4.3. Joks asmuo negali įrengti reklamos, viešųjų iškabų, užrašų, skelbimų ant „Spaudos rūmų“ pastato išorės, jo viduje, pastatui eksploatuoti priskirtame žemės sklype, negavęs reikiamo Bendrijos sutikimo ir nesudaręs su Bendrija nuomojamojo ploto nuomos sutarties.

.

5. Užrašams ir skelbimams keliami šie reikalavimai:

5.1. Užrašai ir/ar skelbimai yra kabinami, gavus Bendrijos rašytinį sutikimą.

5.2. Išskirtiniais atvejais (rinkimai, visuomenės apklausa, referendumas ir kt.) jie leidžiami įrengti tik tam tikslui Bendrijos parinktose ir Bendrijos valdybos nutarimu patvirtintose vietose.

Pasibaigus renginiui, per penkias dienas užrašų/skelbimų įrengėjas užrašus/skelbimus savo sąskaita nuima ir sutvarko aplinką.
6. Draudimai ir atsakomybė

6.1. Už reklamos, viešojo užrašo, iškabos, skelbimo tvirtinimą ir nuėmimą atsakingas jos savininkas.

6.3. Pastato languose eksponuojama reklama, viešasis užrašas, iškaba, skelbimas turi atitikti veiklos sričiai, kuri vykdoma toje patalpoje.
7. Eksponuojamo teksto reikalavimai

7.1. Tekstas turi būti taisyklingas, logiškas, gerai įskaitomas.

7.2. Visų įmonių, įstaigų, organizacijų reklama, viešasis užrašas, iškaba, skelbimai turi atitikti Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo nutarimų, kitų teisės aktų reikalavimus.

7.3. Prie simbolinių firmų ar prekių ženklų, pateiktų vietoj iškabos, valstybine kalba turi būti minimali aiškinamoji informacija apie firmą (jos statusą, teikiamas paslaugas ir pan.)
8. Naujų nuomojamų plotų įsigijimo tvarka

8.1. Jei yra išnuomota daugiau kaip 80% viso Bendrijos nuomojamojo ploto, tai Bendrija likusius ir naujai paruoštus nuomojamus plotus asmenims nuomoja Konkurso būdu.
9. Projektų derinimo tvarka

9.1. Visi reklamos, viešojo užrašo, iškabos, skelbimų projektai turi būti suderinti su Bendrija ir gautas Bendrijos raštiškas sutikimas, o esant reikalui, atliktos procedūros, kurias nustato Vilniaus m. savivaldybė.
10. Projektų pateikimo reikalavimai

10.1. Jeigu reklamą, iškabą numatoma įrengti ant Spaudos rūmų pastato fasado ar atskirai esančio laikiklio, prie/virš pastato, prie projekto turi būti pridėta ir pateikta Bendrijai tvirtinti:

  • Pastato ir vietos nuotrauka su įkomponuota iškaba arba reklama;
  • žemės sklypo planas arba pastato fasado išklotinė,
  • spalvinis projektuojamo objekto sprendimas ir spalvų pavyzdžiai pagal Vilniaus m. savivaldybės nustatytą tvarką;
  • gaminio laikiklių konstrukcinis sprendimas ir tvirtinimo mazgai pagal Vilniaus m. savivaldybės nustatytą tvarką;
  • kiti privalomi priedai pagal Vilniaus m. savivaldybės nustatytą tvarką.

10.2. Jei prašoma leidimo įrengti reklamos, iškabos laikikliams, kurie stacionariai tvirtinami žemėje, reikia papildomai pateikti priedus pagal Vilniaus m. savivaldybės nustatytą tvarką.

10.3. Projektas turi atitikti visus Vilniaus m. savivaldybės nustatytus reikalavimus.

10.4. Pateikiama projekto kopija su reikiamais priedais lieka Bendrijoje.
11. Atsakomybė už taisyklių nesilaikymą

11.1.Už šių taisyklių pažeidimą atsako reklamos, viešojo užrašo, iškabos, skelbimo savininkas.

11.2. Kontroliuoti, ar laikomasi šių taisyklių reikalavimų turi teisę LR įstatymais nustatytos valstybės kontroliuojančios institucijos, Vilniaus miesto savivaldybės pareigūnai, taip pat Bendrijos „Spaudos rūmai“ valdybos nutarimu patvirtinti asmenys.

11.3. Ginčus dėl taisyklių pažeidimo nagrinėja Bendrijos valdyba, kuri priima ir galutinį sprendimą.

11.4. Jei Bendrijos valdybos nutarimu pripažįstama, jog asmuo pažeidė šias Taisykles ir dėl to būtina pašalinti Reklamą, viešąjį užrašą, iškabą, skelbimą, tai Bendrijos įgalioti asmenys per 10 (dešimt) kalendorinių dienų gali pašalinti nustatytą pažeidimą, nukabinant Reklamą, viešąjį užrašą, iškabą, skelbimą. Išlaidas, susijusias su tokiu nukabinimu atlygina reklamos, viešojo užrašo, iškabos, skelbimo savininkas.

Bendrijos „Spaudos rūmai“ valdybos nariai:

V.Kloniūnas

A.Atroška

Č.Ladukas

A.Maceina

E.Martinaitis

V.Budnikas

H.Bujko

Diskusija

Nera komentarų publikacijai : “Vizualinės komercinės reklamos, viešųjų užrašų, iškabų ir skelbimų Spaudos rūmų pastate TAISYKLĖS”

Rašyti

Remėjai